معرفی

دکتر جواد کریمی

 

https://profile.shirazu.ac.ir/~jkarimi

سمانه ادیبی کارشناس آزمایشگاه مرکزی

امین صفایی کارشناس آزمایشگاه مرکزی

مهندس فاطمه مختاریان کارشناس آزمایشگاه مرکزی

فاطمه حسنی نژاد کارشناس آزمایشگاه مرکزی

دکتر وحیده شیخی کارشناس آزمایشگاه مرکزی

شیوا پسران کارشناس آزمایشگاه مرکزی

حسین ساجدیان فرد کارشناس آزمایشگاه مرکزی

رفعت السادات مدرسی یزدی  مسئول دفتر آزمایشگاه مرکزی