کمیته پهپاد

 1. دکتر مریم دهقانی ( دانشکده مهندسی)
 2. دکتر تورج هنر ( دانشکده کشاورزی)
 3. دکتر رضا یوسفی ( رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه)
 4. دکتر فریدالدین پیرویان ( دانشکده مهندسی)
 5. دکتر محسن عدالت ( دانشکده کشاورزی)
 6. دکتر مهدی زارعی ( دانشکده علوم)
 7. دکتر مهرگان ابراهیمی (دانشکده علوم)
 8. دکترحمیدرضا پورقاسمی ( دانشکده کشاورزی)
 9. محمد باقر شاهسونی (دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز)
 10. مهندس علی محمد ذکاوت ( دانشکده مهندسی)
 11. مهندس مهدی خسرویان( دانشکده مهندسی)
 12. موسی امیر احمدی (کارشناس دانشگاه شیراز)