هشتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR
هشتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR در تاریخ 28/7/1400 برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید.