هفتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR
هفتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR در تاریخ 14.7.1400 برگزار می گردد جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید.