کارگاه " فناوریهای نوین در مدیریت منابع آب و کشاورزی"
کارگاه " فناوریهای نوین در مدیریت منابع آب و کشاورزی" با همکاری مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز در تاریخ 98/10/12 از ساعت 9-12 در سالن ارشاد اسلامی شهرستان ارسنجان برگزار می گردد.