اولین کارگاه دستگاه فلوسایتومتری
اولین کارگاه دستگاه فلوسایتومتری در تاریخ 98/10/2 از ساعت 10-12 برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر لطفا پیوست را مشاهده نمایید.