سومین دوره آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رامان کانفوکال
دومین دوره آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رامان کانفوکال در تاریخ 98/10/4 از ساعت 8 صبح در طبقه 9 بال جدید ساختمان مدیریت برج نواوری برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پیوست مشاهده نمایید.