اخبار و اطلاعیه ها

هشتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR
هشتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR در تاریخ 28/7/1400 برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

دومین دوره آموزشی اصول و کاربرد XRD
دومین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد XRD در تاریخ 28/7/1400 برگزار میگردد. جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

چهارمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد ICP-MS
چهارمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد ICP-MS در تاریخ 21/7/1400 برگزار میگردد.جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید ادامه...

هفتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR
هفتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR در تاریخ 14.7.1400 برگزار می گردد جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

برنامه دوره های آموزشی شش ماهه دوم 1400 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز
برنامه دوره های آموزشی شش ماهه دوم 1400 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز لطفا پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

The second training course on Principle and Application of Trace Elemental Analysis Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Technology
The second training course on Principle and Application of Trace Elemental Analysis Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Technology ادامه...

ششمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رامان کانفوکال
ششمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رامان کانفوکال در تاریخ 31/6/1400 برگزار می گردد جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

یازدهمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی GC-MS
یازدهمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی GC-MS در تاریخ 31/6/1400 برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

اولین دوره آموزشی کاربرد پهپاد در مطالعات ژئومورفولوژی و کشاورزی
اولین دوره آموزشی کاربرد پهپاد در مطالعات ژئومورفولوژی و کشاورزی در تاریخ 24/6/1400 برگزار می گردد جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

پنجمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی های جرمی
پنجمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی های جرمی در تاریخ 24/6/1400 برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...