کارکنان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز

۰۷۱-۳۶۱۳۷۱۸۲
کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی
حسین ساجدیان فرد
36460943
مسئول دفتر آزمایشگاه
رفعت السادات مدرسی
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
سمانه ادیبی
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
زهرا بازیار
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
المیرا رفعت ماه
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
فاطمه مختاریان
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
وحیده شیخی
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
فاطمه حسنی نژاد
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
امین صفایی
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
مرجان جعفری
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
سارا مصطفی پور
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
محمدجوادبهمن زادگان