کمیته مشورتی تجهیزات پژوهشی

 1. دکتر عبد الناصر ذاکری (دانشکده علوم)
 2. دکتر بهرام همتی نژاد (عضو کمیته راهبردی آزمایشگاه مرکزی)
 3. دکتر حمید نادگران (دانشکده علوم)
 4. دکتر داریوش خلیلی (دانشکده علوم)
 5. دکتر سید مسعود نبوی زاده (دانشکده علوم)
 6. دکتر سید مصطفی رضوی (عضو کمیته راهبردی آزمایشگاه مرکزی)
 7. دکتر عبداالله درخشنده (دانشکده دامپزشکی)
 8. دکتر علی نیازی (عضو کمیته راهبردی آزمایشگاه مرکزی)
 9. دکتر محمد رضا خالصی (دانشکده کشاورزی)
 10. دکتر محمد هادی اسکندری (دانشکده کشاورزی)
 11. دکتر محمود امین لاری (دانشکده دامپزشکی)
 12. دکتر منصور رهسپار (دانشکده مهندسی)
 13. دکتر مهدی اسکروچی (دانشکده مهندسی)
 14. دکتر مهدی زارعی (دانشکده علوم)
 15. دکتر کمال حداد (عضو کمیته راهبردی آزمایشگاه مرکزی)
 16. مهندس علی محمد ذکاوت (دانشکده مهندسی)
 17. نوروز ملکی (آزمایشگاه مرکزی)