مدیریت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز

مدیریت آزمایشگاه: دکتر رضا یوسفی

رشته تخصصی: بیوشیمی

عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز

وبگاه: صفحه ی شخصی مدیریت