نام دﺳﺘﮕﺎه: ﻫﻀﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ

نام دﺳﺘﮕﺎه: ﻫﻀﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ


 

 
   

 نام دﺳﺘﮕﺎه: ﻫﻀﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ

ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ: Anton Paar اﺗﺮﯾﺶ

ﻣﺪل دستگاه: Multiwave GO Plus

 

 

 

مشخصات کاربرد دﺳﺘﮕﺎه  Multiwave GO Plus

-ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻓﺸﺎر و دﻣﺎی دﺳﺘﮕﺎه 40 ﺑﺎر و 310 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد

-دارای 12 وﺳﻞ از ﺟﻨﺲ PTFE     و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 50 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﭼﺎرﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دﺳﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

-ﻫﻀﻢ ﻫﻢ زﻣﺎن 12 ﻧﻤﻮﻧﻪ

- ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﻀﻢ و ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ اﺳﯿﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ( آب، پساب، رﺳﻮﺑﺎت، (...  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی، ﻏﺬا و ﺧﻮراک، آراﯾﺸﯽ و داروﯾﯽ، ﻓﯿﻠﺘﺮ و ﻏﺸﺎء، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ...

- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع اﺳﯿﺪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ HNO 3 ، HF ، HCL و H 2 SO 4 ﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ

- ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺳﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎی  IR  و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ در ﺳﻪ ﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

- ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ ﺗﻮرﺑﻮ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺧﻨﮏ ﺷﺪن وﺳﻞ ﻫﺎ از دﻣﺎی 180 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 70 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﮐﻤﺘﺮ از 8 دﻗﯿﻘﻪ

- دارای ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻤﺴﯽ 7/5   اﯾﻨﭽﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﺧﻠﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ روش ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ

- دارای ﭘﻮرت USB   ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل راﺣﺖ اﻃﻼﻋﺎت

- ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻣﻨﺒﻊ اﻣﻮاج ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه

 

 

 

 

 

 


آخرین اخبار

تسلیت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز در پی شهادت رئیس جمهور ایران و هیئت‌همراه
تسلیت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز در پی شهادت رئیس جمهور ایران و هیئت‌همراه
تسلیت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز در پی شهادت رئیس جمهور ایران و هیئت‌همراه
تقدیر از سرکار خانم شیوا پسران
تقدیر از سرکار خانم شیوا پسران
سرکار خانم شیوا پسران کارشناس محترم آزمایشگاه مرکزی و اپراتور دستگاه SEM در بیست و نهمین دوره از مسابقات بین المللی میکروسکوپ(EIPBN) در کالیفرنیای آمریکا موفق به اخذ جایزه میلیگراف شده اند. آزمایشگاه مرکزی این موفقیت را تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق...
کارگاه آموزشی حضوری اصول و کاربرد کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS)
کارگاه آموزشی حضوری اصول و کاربرد کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS)
کارگاه آموزشی حضوری اصول و کاربرد کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) زمان کارگاه حضوری: چهارشنبه 2 خرداد 1403 ساعت 9 تا 14:30 لینک ثبت نام در کارگاه حضوری: https://survey.porsline.ir/s/LgG16HZ لینک کانال ایتا کارگاه‌های تخصصی دانشگاه شیراز جهت...
تقدیر از سرکار خانم مهندس فاطمه مختاریان
تقدیر از سرکار خانم مهندس فاطمه مختاریان
سرکار خانم مهندس فاطمه مختاریان انتخاب شایسته جنابعالی در راستای نهادینه شدن فرهنگ خلاقیت و نوآوری به عنوان کارگر نمونه در "سی و پنجمین جشنواره ملی امتنان از کارگران استان فارس" تبریک و تهنیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال موفقیت روز افزون شما را...
تقدیر از جناب آقای امین صفایی
تقدیر از جناب آقای امین صفایی
جناب آقای دکتر امین صفایی کارشناس محترم ازمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز احتراما انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان کارگر نمونه نخبه ملی در سی و پنجمین جشنواره ملی امتنان از کارگران نخبه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.از خداوند متعال موفقیت روز افزون شما...
تقدیر از سرکار خانم سمانه ادیبی
تقدیر از سرکار خانم سمانه ادیبی
سرکار خانم سمانه ادیبی کارشناس مسئول محترم آزمایشگاه مرکزی انتخاب شایسته شما را به عنوان یکی از کارشناسان برتر شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) تبریک عرض نموده و یقین داریم با عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی و استعانت از خداوند متعال شاهد رشد...
کارگاه آموزشی حضوری اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
کارگاه آموزشی حضوری اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
کارگاه آموزشی حضوری اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) زمان کارگاه حضوری: چهارشنبه 11 بهمن 1402، ساعت 8:30 تا 14 لینک ثبت نام در کارگاه حضوری: https://survey.porsline.ir/s/o32CuFu لینک کانال ایتا کارگاه‌های تخصصی دانشگاه شیراز جهت...
✨ کارگاه آموزشی حضوری اصول و کاربرد رامان کانفوکال اسپکترومیکروسکوپی
✨ کارگاه آموزشی حضوری اصول و کاربرد رامان کانفوکال اسپکترومیکروسکوپی
کارگاه آموزشی حضوری اصول و کاربرد رامان کانفوکال اسپکترومیکروسکوپی زمان کارگاه حضوری: سه شنبه 10 بهمن 1402، ساعت 8:30 تا 14 لینک ثبت نام در کارگاه حضوری: https://survey.porsline.ir/s/oZFIFZx لینک کانال ایتا کارگاه‌های تخصصی دانشگاه شیراز جهت دریافت...
فراخوان شرکت در کارگاه های حضوری ( تئوری، عملی)
فراخوان شرکت در کارگاه های حضوری ( تئوری، عملی)
فراخوان شرکت در کارگاه های حضوری ( تئوری، عملی)
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی "معرفی کاربردها و قابلیت‌های ویژه دستگاه رزونانس مغناطیس هسته‌ای (NMR)"
فراخوان شرکت در کارگاه حضوری رایگان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌نماید: کارگاه حضوری رایگان آموزشی "معرفی کاربردها و قابلیت‌های ویژه دستگاه رزونانس مغناطیس هسته‌ای (NMR)" زمان کارگاه حضوری: چهارشنبه 29 آذر 1402، ساعت...
کارگاه آموزشی ایمنی، مدیریت و ارزیابی ریسک مواد شیمیایی خطرناک در آزمایشگاه
کارگاه آموزشی ایمنی، مدیریت و ارزیابی ریسک مواد شیمیایی خطرناک در آزمایشگاه
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز به مناسبت "هفته پژوهش" برگزار می‌نماید: کارگاه آموزشی ایمنی، مدیریت و ارزیابی ریسک مواد شیمیایی خطرناک در آزمایشگاه ویژه اعضای هیات علمی، دانشجویان،و کارشناسان آزمایشگاهی زمان: دوشنبه 20 آذرماه 1402، ساعت 13 تا 15 دوره...
کارگاه آشنایی با نهادهای استانداردسازی بین‌المللی و منطقه‌ای
کارگاه آشنایی با نهادهای استانداردسازی بین‌المللی و منطقه‌ای
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز با همکاری اداره کل استاندارد فارس به مناسبت "هفته پژوهش" برگزار می‌نماید: کارگاه آشنایی با نهادهای استانداردسازی بین‌المللی و منطقه‌ای ویژه اعضای هیات علمی، دانشجویان،و کارشناسان آزمایشگاهی زمان: یکشنبه 19 آذرماه 1402،...
کارگاه آشنایی با نهادهای استانداردسازی بین‌المللی و منطقه‌ای و نحوه مشارکت در تدوین آن‌ها
کارگاه آشنایی با نهادهای استانداردسازی بین‌المللی و منطقه‌ای و نحوه مشارکت در تدوین آن‌ها
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز با همکاری اداره کل استاندارد فارس به مناسبت "روز دانشجو" برگزار می‌نماید: کارگاه آشنایی با نهادهای استانداردسازی بین‌المللی و منطقه‌ای و نحوه مشارکت در تدوین آن‌ها ویژه دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارشناسان آزمایشگاهی ...
قابل توجه مراجعه کنندگان محترم به آزمایشگاه مرکزی
قابل توجه مراجعه کنندگان محترم به آزمایشگاه مرکزی
از متقاضیان محترم استفاده از خدمات دستگاهی آزمایشگاه مرکزی تقاضا می‌شود از تاریخ 1402/7/8 قبل از مراجعه به آزمایشگاه مرکزی فرم درخواست آزمایش مورد نظر خود را از سایت آزمایشگاه مرکزی قسمت ثبت درخواست، پرینت گرفته و پس از تکمیل به همراه نمونه به...
کارگاه آموزش کاربردی PCR و الکتروفورز
کارگاه آموزش کاربردی PCR و الکتروفورز
کارگاه آموزش کاربردی PCR و الکتروفورز زمان کارگاه آنلاین: سه شنبه 21 شهریور 1402، ساعت 8:30 تا 11 لینک کانال ایتا کارگاه‌های تخصصی دانشگاه شیراز جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز: https://eitaa.com/ShirazuClabWorkshop جهت کسب اطلاعات بیشتر، از طریق...
کارگاه حضوری آموزشی اصول و کاربرد FTIR-NIR
کارگاه حضوری آموزشی اصول و کاربرد FTIR-NIR
زمان کارگاه حضوری: پنج‌شنبه 9 شهریور 1402، ساعت 8:30 تا 14:30 لینک ثبت نام در کارگاه حضوری: https://survey.porsline.ir/s/P5YKtMa لینک کانال ایتا کارگاه‌های تخصصی دانشگاه شیراز جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز: https://eitaa.com/ShirazuClabWorkshop جهت...
کارگاه حضوری آموزشی اصول و کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
کارگاه حضوری آموزشی اصول و کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
زمان کارگاه حضوری: پنج‌شنبه 2 شهریور 1402، ساعت 8:30 تا 14:30 لینک ثبت نام در کارگاه حضوری: https://survey.porsline.ir/s/5kOfQ2P لینک کانال ایتا کارگاه‌های تخصصی دانشگاه شیراز جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز: https://eitaa.com/ShirazuClabWorkshop جهت...
کارگاه آموزشی آنلاین اصول و کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
کارگاه آموزشی آنلاین اصول و کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
زمان کارگاه آنلاین: چهارشنبه 1 شهریور 1402، ساعت 8:30 تا 11 لینک کانال ایتا کارگاه‌های تخصصی دانشگاه شیراز جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز: https://eitaa.com/ShirazuClabWorkshop جهت کسب اطلاعات بیشتر، از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره موبایل 09376465118...
کارگاه آموزشی حضوری اصول و کاربرد کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی (GC-MS)
کارگاه آموزشی حضوری اصول و کاربرد کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی (GC-MS)
زمان کارگاه حضوری: پنج‌شنبه 26 مرداد 1402، ساعت 8:30 تا 14:30 لینک ثبت نام در کارگاه حضوری: https://survey.porsline.ir/s/SxaqHxD لینک کانال ایتا کارگاه‌های تخصصی دانشگاه شیراز جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز: https://eitaa.com/ShirazuClabWorkshop جهت...
کارگاه آموزشی تفسیر طیف‌های NMR مولکول‌های آلی و کمپلکس‌های آلی-فلزی
کارگاه آموزشی تفسیر طیف‌های NMR مولکول‌های آلی و کمپلکس‌های آلی-فلزی
زمان: چهارشنبه 25 مرداد 1402، ساعت 8:30 تا 11 لینک کانال ایتا کارگاه های تخصصی دانشگاه شیراز جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز از قبیل عناوین کارگاه‌ها، زمان برگزاری کارگاه‌ها، تغییرات احتمالی، دریافت لینک فایل صوتی-تصویری کارگاه‌ها و دریافت لینک گواهی‌ها...