روش های پرداخت

روش های پرداخت هزینه خدمات دستگاهی

-واریز وجه نقد به حساب 1071603020506 
با شناسه پذیرنده : 330071658115100171400285037100  بانک مرکزی  به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ها) و ارائه فیش نقدی به مسوول پذیرش آزمایشگاه مرکزی

-پرداخت اینترنتی به حساب 1071603020506
 با شناسه پذیرنده : 330071658115100171400285037100  بانک مرکزی  به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شیراز  و ارائه پرینت واریز وجه به مسوول پذیرش آزمایشگاه مرکزی

-از طریق پایانه پرداخت الکترونیکی مستقر در آزمایشگاه مرکزی

شماره حساب آزمایشگاه مرکزی : 1071603020506
شناسه پذیرنده آزمایشگاه مرکزی: 330071658115100171400285037100
شماره شبا آزمایشگاه مرکزی: IR 530100004001071603020506

توجه: پرداخت نقدی در این واحد امکان پذیر نمی باشد.
لازم به ذکر است به فیش های بانکی که بدون شناسه واریز باشند، ترتیب اثر داده نشده و نتایج آزمایش مربوطه ارسال نمی گردد.