روش های پرداخت

روش های پرداخت هزینه خدمات دستگاهی

-واریز وجه نقد به حساب 5698759782 بانک ملت به نام آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) و ارائه فیش نقدی به مسوول پذیرش آزمایشگاه مرکزی

-پرداخت اینترنتی به حساب 5698759782 بانک ملت به نام آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز و ارائه پرینت واریز وجه به مسوول پذیرش آزمایشگاه مرکزی

-از طریق پایانه پرداخت الکترونیکی مستقر در آزمایشگاه مرکزی

شماره حساب آزمایشگاه مرکزی : 5698759782 شناسه پذیرنده : 2400080166114

توجه: پرداخت نقدی در این واحد امکان پذیر نمی باشد.
لازم به ذکر است به فیش های بانکی که بدون شناسه واریز باشند، ترتیب اثر داده نشده و نتایج آزمایش مربوطه ارسال نمی گردد.