اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رامان کانفوکال


برگزاری چهارمین دوره آشنایی با خدمات شبکه فناوری آزمایشگاهی راهبردی


برگزاری دهمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی _ طیف سنجی مرئی (GC-MS)


برگزاری دومین دوره آموزشی اصول و کاربردهای دستگاه فلوسایتومتری


برگزاری ششمین کارگاه آموزشی اصول وکاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)


برگزاری اولین کارگاه آموزشی پایگاه داده های علوم زمین در ایران