اخبار و رویدادها

تجهیزات و تعرفه ها

                             

  دوشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ بیشتر بدانید...

نام دستگاه :  رئومتر  (Rheometer) مدل دستگاه :  MCR-302  ساخت کمپانی :  Anton Paar   اتریش اپراتور:   فاطمه حسنی نژاد - سرپرست علمی (سوپروایزر)...

  یک‌شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۱ بیشتر بدانید...

نام دستگاه : کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی  (GC-MS) مدل دستگاه : 7890B GC- 5977A MSD  ساخت کمپانی : Agilent Technologies  اپراتور: فاطمه حسنی‌نژاد - سرپرست علمی...

  یک‌شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۱ بیشتر بدانید...

نام دستگاه: میکروسکوپ الکترونی روبشی  (Scanning Electron Microscopy) مدل دستگاه: TESCAN-Vega 3 ساخت کمپانی: TESCAN جمهوری چک   اپراتور : شیوا پسران- سرپرست علمی...

  یک‌شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۱ بیشتر بدانید...

نام دستگاه : دستگاه رزونانس مغناطیس هسته‌ای   (400MHz NMR spectrometer) مدل دستگاه:  Avance III ساخت کمپانی: Bruker آلمان اپراتور :   معصومه محمدی- سرپرست علمی...

  یک‌شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۱ بیشتر بدانید...

نام دستگاه : جذب اتمی (Atomic Absorption Spectrometer) مدل دستگاه : iCE 3500  ساخت کمپانی :  Thermo Scientific آمریکا اپراتور:   دکتر وحیده شیخی زمان استفاده : ...

  یک‌شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۱ بیشتر بدانید...

نام دستگاه: پراش اشعه ایکس XRD (X-Ray Diffraction) مدل دستگاه: D8 ADVANCE ساخت کمپانی: Bruker آلمان زمان استفاده: تمامی روزهای هفته به جز ایام تعطیل اپراتور: مهندس غلامرضا اشجع قبل...

  یک‌شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۱ بیشتر بدانید...

  نام دستگاه: رامان کانفوکال اسپکترومیکروسکوپی  (Confocal Raman Spectroscopy and Microscopy) مدل دستگاه:  Lab Ram HR ساخت کمپانی: Horiba ژاپن اپراتور :  امین...

  یک‌شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۱ بیشتر بدانید...

          نام دﺳﺘﮕﺎه:  ﻫﻀﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺳﺎﺧﺖ   ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ:  Anton Paar  اﺗﺮﯾﺶ ﻣﺪل دستگاه:   Multiwave GO Plus ...

  سه‌شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ بیشتر بدانید...