اخبار و اطلاعیه ها

هشتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR

هشتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR در تاریخ 28/7/1400 برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

دومین دوره آموزشی اصول و کاربرد XRD

دومین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد XRD در تاریخ 28/7/1400 برگزار میگردد. جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

چهارمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد ICP-MS

چهارمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد ICP-MS در تاریخ 21/7/1400 برگزار میگردد.جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید ادامه...

هفتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR

هفتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکتروسکوپی NMR در تاریخ 14.7.1400 برگزار می گردد جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

برنامه دوره های آموزشی شش ماهه دوم 1400 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز

برنامه دوره های آموزشی شش ماهه دوم 1400 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز لطفا پیوست را مشاهده نمایید. ادامه...

The second training course on Principle and Application of Trace Elemental Analysis Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Technology

The second training course on Principle and Application of Trace Elemental Analysis Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Technology ادامه...