روش های پرداخت هزینه خدمات دستگاهی

-واریز وجه نقد به حساب 5672895004 بانک ملت به نام آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) و ارائه فیش نقدی به مسوول پذیرش آزمایشگاه مرکزی

-پرداخت اینترنتی به حساب 5672895004 (با شماره ی شبای IR18 0120 0000 0000 5672 8950 04)بانک ملت به نام آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز و ارائه پرینت واریز وجه به مسوول پذیرش آزمایشگاه مرکزی

-از طریق پایانه پرداخت الکترونیکی مستقر در آزمایشگاه مرکزی

توجه: پرداخت نقدی در این واحد امکان پذیر نمی باشد.