برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی
چهارمین دوره کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 1396/06/07 و 1396/06/08 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد.