دوره آموزشی FPLC با مشارکت شرکت شوکا زیست
دوره آموزشی FPLC ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت شوکا زیست در تاریخ 96/4/14 به مدت سه ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد.