برگزاری دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ لیزری کونفوکال بوسیله کمپانی زایس در دانشگاه شیراز
دوره دو روزه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ لیزری کونفوکال بوسیله کمپانی زایس و با همکاری شرکت تایماز در اواخر مهرماه در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیرازبرگزار خواهد شد. این دوره آموزشی برای کارشناسان پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز رایگان می باشد.