دوره آموزشی ICP-MS با مشارکت شرکت شایگان سرمد
دوره آموزشی ICP-MS ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت شایگان سرمد در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۴ و به مدت ۳ ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه برگزار شد.