برگزاری اولین دوره آموزشیNMR
اولین دوره آموزشیNMR در تاریخ۱۳۹۶/۳/۱۰ بوسیله آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد.