برگزاری سومین دوره آموزشی الکترواسپینینگ
سومین دوره آموزشی الکترواسپینینگ در تاریخ1396/02/19 بوسیله آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد.