دوره آموزشی تکنولوژی های نوین در کروماتوگرافی مایع با مشارکت شرکت سرمد طب
دوره آموزشی تکنولوژی های نوین در کروماتوگرافی مایع با مشارکت شرکت سرمد طب در تاریخ 16/2/96 به مدت 4 ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه برگزار شد.