برگزاری دوره آموزشی HPLC & LC-MS با همکاری شرکت کیمیا صنعت جهان فناور
دوره آموزشی HPLC & LC-MS با مشارکت ۵۰ نفر از کارشناسان پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ برگزار گردید. این کارگاه ۶ ساعته بوسیله آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و با همکاری شرکت کیمیا صنعت جهان فناور برگزارشد.