برگزاری دوره آموزشی Scanning Electron Microscopy & EDS Micro Analysis
در راستای آموزش مستمر همکاران آزمایشگاه مرکزی دومین دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی با عنوان Scanning Electron Microscopy & EDS Micro Analysis و با مشارکت ۱۰ نفر از همکاران آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار گردید. این کارگاه ۸ ساعته در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ و بوسیله کارشناس فنی شرکت آریا الکترون اپتیگ برگزار شد.