سومین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رئومتر
سومین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رئومتر در تاریخ 98/10/4 در آزمایشگاه مرکزی شیراز برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید.