پنجمین کارگاه آموزشی اصول و کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
پنجمین دوره کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در روز سه شنبه 1398/08/28 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر پیوست را مشاهده نمایید.