برگزاری دومین دوره آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رامان کانفوکال
دومین دومین دوره آموزشی اصول و کاربرد دستگاه رامان کانفوکال در روزچهارشنبه 1398/03/01 در بازه زمانی 8:00 الی 13:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد.