اخبار و اطلاعیه ها

Call For a Joint Venture Plan of the Research Customer Service
Dear Sir, We are pleased to invite your company, considering its extensive experience, achievements and high technological standards to take part in a joint venture plan of the research customer ser ادامه...

دعوت از شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا
ازواحد فنی و تخصصی شرکت های نماینده انحصاری کمپانی های تولید کننده تجهیزات با فناوری بالا دعوت می شود تا در صورت تمایل تجارب عملی و فنی خود را در قالب کارگاه در اختیار کارشناسان ما قرار دهند. این کارگ ادامه...

برگزاری دومین دوره آموزشی میکروسکوپ فلورسانس بوسیله کارشناس کمپانی Bio Tek آمریکا در دانشگاه شیراز
اولین دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی فلورسانس با حضور علاقه مندانی از دانشگاههای سراسر کشور و بوسیله کارشناس کمپانی Bio Tek آلمان در تاریخ 96/12/23 به مدت چهار ساعت در دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری اولین کارگاه آموزشی Single Crystal XRD با مشارکت شرکت پی برد نماینده انحصاري کمپانی (STOE) آلمان
اولین کارگاه آموزشیSingle Crystal XRD ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت پی برد در تاریخ96/11/18 به مدت چهارساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری اولین کارگاه آموزشی Real Time PCR با مشارکت شرکت آرمین طب نوین نماینده انحصاری کمپانیBMS استرالیا
اولین کارگاه آموزشیReal Time PCR ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت آرمین طب نوین در تاریخ 96/11/11 به مدت چهارساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار ش ادامه...

برگزاری اولین دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی FE-SEM بوسیله کارشناسان کمپانی زایس آلمان در دانشگاه شیراز
اولین دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی FE-SEM با حضور علاقه مندانی از دانشگاههای سراسر کشور و بوسیله کارشناسان کمپانی زایس آلمان در تاریخ 96/10/27 به مدت سه ساعت در دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری اولین دوره آموزشی میکروسکوپ کانفوکال بوسیله کارشناسان کمپانی زایس آلمان در دانشگاه شیراز
اولین دوره آموزشی میکروسکوپ کانفوکال با مشارکت علاقه مندانی از دانشگاههای سراسر کشور و بوسیله کارشناسان کمپانی زایس آلمان در تاریخ 96/10/27 به مدت سه ساعت در دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری دومین کارگاه آموزشی HPLC با مشارکت شرکت شیمیایی بهان
دومین کارگاه آموزشی HPLC ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت شیمیایی بهان در تاریخ 96/10/20 به مدت شش ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد ادامه...

برگزاری اولین دوره آموزشی رئومتر با مشارکت شرکت وارش شیمی بهار نماینده انحصاری کمپانی آنتون پار اتریش
اولین دوره آموزشی رئومتر ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز و با همکاری شرکت وارش شیمی بهار نماینده انحصاری کمپانی آنتون پار اتریش در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۳ به مدت چهار ساعت برگزار ادامه...

برگزاری اولین دوره آموزشی میکروسکوپ سل آنالایزر با مشارکت شرکت آریا فن ورزان
اولین دوره اموزشی میکروسکوپ سل آنالایزر ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت آریا فن ورزان در تاریخ 96/9/29 به مدت دو ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگز ادامه...