کارکنان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز

۰۷۱-۳۶۱۳۷۱۸۲
کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی و مدیر داخلی
نوروز ملکی
۰۷۱-۳۶۱۳۷۱۸۲
کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی
حسین ساجدیان فرد
۰۷۱-۳۶۱۳۷۱۸۲
همکار پاره وقت آزمایشگاه مرکزی
زهرا فراست
۰۷۱-۳۶۱۳۷۱۸۲
همکار پاره وقت آزمایشگاه مرکزی
مهسا مویدی
۰۷۱-۳۶۱۳۷۱۸۲
همکار پاره وقت آزمایشگاه مرکزی
المیرا رفعت ماه
۰۷۱-۳۶۱۳۷۱۸۲
همکار پاره وقت آزمایشگاه مرکزی
امیر رمضانی مقدم
۰۷۱-۳۶۱۳۷۱۸۲
همکار پاره وقت آزمایشگاه مرکزی
کاظم خوشامن
۰۷۱-۳۶۱۳۷۱۸۲
مسوول پذیرش و روابط عمومی
ریحانه ملاحی