کارکنان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز

۰۷۱-۳۶۱۳۷۱۸۲
کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی و مدیر داخلی
نوروز ملکی
۰۷۱-۳۶۱۳۷۱۸۲
کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی
حسین ساجدیان فرد
36460943
مسئول دفتر آزمایشگاه
رفعت السادات مدرسی
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
سمانه ادیبی
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
ساناز شجاعی
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
زهرا بازیار
07136137182
کارشناس تجهیزات آزمایشگاه
المیرا رفعت ماه