اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دومین دوره آموزشی کانفوکال رامان اسپکترومیکروسکوپی با مشارکت کمپانی هوریبای ژاپن

دومین دوره آموزشی کانفوکال رامان اسپکترومیکروسکوپی ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت کمپانی هوریبای ژاپن در تاریخ 96/8/30 به مدت شش ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ادامه...

برگزاری دومین دوره آموزشی تفرق پویای نور(DLS) با مشارکت شرکت آریا فن ورزان

دومین دوره آموزشی تفرق پویای نور ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت آریا فن ورزان در تاریخ 96/8/29 به مدت شش ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری ششمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

ششمین دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) در روزهای یک شنبه و دو شنبه 1396/08/21 و 1396/08/22 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری چهارمین دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی

چهارمین دوره کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در روزهای دو شنبه و سه شنبه 1396/08/15 و 1396/08/16 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری دومین دوره آموزشی کروماتوگرافی یونی با مشارکت شرکت نوین ابتکار

دومین دوره آموزشی کروماتوگرافی یونی ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت نوین ابتکار در تاریخ 96/7/15 به مدت شش ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار ش ادامه...

برگزاری سومین دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی

سومین دوره کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 1396/06/28 و 1396/06/29 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...