اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری اولین کارگاه آموزشی میکروسکوپ فلورسانس با مشارکت شرکت ویراژن آکام

اولین کارگاه اموزشی میکروسکوپ فلورسانس ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت ویراژن آکام در تاریخ 96/9/8 به مدت چهار ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار ادامه...

برگزاری دومین دوره آموزشی کانفوکال رامان اسپکترومیکروسکوپی با مشارکت کمپانی هوریبای ژاپن

دومین دوره آموزشی کانفوکال رامان اسپکترومیکروسکوپی ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت کمپانی هوریبای ژاپن در تاریخ 96/8/30 به مدت شش ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ادامه...

برگزاری دومین کارگاه آموزشی تفرق پویای نور(DLS) با مشارکت شرکت آریا فن ورزان

دومین کارگاه اموزشی تفرق پویای نور ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت آریا فن ورزان در تاریخ 96/8/29 به مدت شش ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری ششمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

ششمین دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) در روزهای یک شنبه و دو شنبه 1396/08/21 و 1396/08/22 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری چهارمین دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی

چهارمین دوره کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در روزهای دو شنبه و سه شنبه 1396/08/15 و 1396/08/16 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری دومین دوره آموزشی کروماتوگرافی یونی با مشارکت شرکت نوین ابتکار

دومین دوره آموزشی کروماتوگرافی یونی ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت نوین ابتکار در تاریخ 96/7/15 به مدت شش ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار ش ادامه...