اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دومین دوره آموزشی کروماتوگرافی یونی با مشارکت شرکت نوین ابتکار

دومین دوره آموزشی کروماتوگرافی یونی ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت نوین ابتکار در تاریخ 96/7/15 به مدت شش ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار ش ادامه...

برگزاری سومین دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی

سومین دوره کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 1396/06/28 و 1396/06/29 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

پنجمین دوره کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) در روزهای شنبه و یک شنبه 1396/06/25 و 1396/06/26 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

چهارمین دوره کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 1396/06/07 و 1396/06/08 در بازه زمانی 9:00 الی 12:00 در محل آزمایشگاه مرکزی برگزار شد. ادامه...

دوره آموزشی FPLC با مشارکت شرکت شوکا زیست

دوره آموزشی FPLC ویژه کارشناسان آزمایشگاهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه شیراز با مشارکت شرکت شوکا زیست در تاریخ 96/4/14 به مدت سه ساعت در محل آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز برگزار شد. ادامه...

برگزاری دوره آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ لیزری کونفوکال بوسیله کمپانی زایس در دانشگاه شیراز

دوره دو روزه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ لیزری کونفوکال بوسیله کمپانی زایس و با همکاری شرکت تایماز در اواخر مهرماه در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیرازبرگزار خواهد شد. این دوره آموزشی بر ادامه...